Ochrona Danych Osobowych RODO

Uprzejmie informujemy, iż sklep uno.pl prowadzony przez Kompserwer Ryszard Gorzelak z siedzibą przy ul. Krzemowej 6a/4 w Gdańsku przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych;

-  Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres dostarczenia przesyłki i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP).

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Kompserwer Ryszard Gorzelak, ul. Krzemowej 6a/4, 80-041 Gdańsk, NIP:583-137-59-98. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Kompserwer Ryszard Gorzelak, ul. Krzemowej 6a/4, 80-041 Gdańsk lub email: sklep@uno.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług. Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy Kompserwer Ryszard Gorzelak

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom sklepu uno.pl kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.)

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, 

- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: zalogowanie się na stronie uno.pl w zakładce: "Twoje konto", kontakt e-mailowy pod adresem: sklep@uno.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Kompserwer Ryszard Gorzelak, ul. Krzemowej 6a/4, 80-041 Gdańsk. Informujemy również, że:

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.